OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale znajdą Państwo informacje na temat wykonywanych przez nas usług związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Bezpieczeństwo pożarowe realizowane jest przez wiele czynników począwszy od spraw organizacyjnych poprzez bierne i czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe. Służymy pomocą w całym spektrum powyższych zagadnień. W menu obok znajdziecie Państwo informacje na temat najczęściej wykonywanych przez nas prac. Zapraszamy do lektury.

 

 

 • Przygotowanie budynków do odbioru poinwestycyjnego Open or Close

  Zgodnie z wymaganiami art. 56 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. z późniejszymi zmianami), inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, m.in. Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Państwowa Straż Pożarna, zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

  Dobrze zaprojektowany obiekt budowlany pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz właściwie wykonana budowa, umożliwi szybkie zakończenie procesu inwestycyjnego i dalsze bezpieczne użytkowanie budynku. 

  Przeprowadzamy wizję lokalną obiektu budowlanego, sprawdzamy dokumentację projektową, aprobaty techniczne i/lub certyfikaty zgodności elementów budowlanych oraz urządzeń przeciwpożarowych oraz sprawdzamy dokumentację z badań tzw. „rozruchowych” urządzeń przeciwpożarowych w celu stwierdzenia wykonania inwestycji zgodnie z zamierzeniem projektowym. Na specjalne życzenie zleceniodawcy, możemy prowadzić stały, merytoryczny nadzór budowlany podczas całego procesu inwestycyjnego.

  Możemy uczestniczyć w czynnościach kontrolno – rozpoznawczych z zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną, w celu wypracowania wspólnego stanowiska, pozytywnego dla inwestora.

 • Kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej Open or Close

  Na prośbę klienta wykonujemy w istniejącym, użytkowanym budynku, obiekcie budowlanym i/lub terenie – kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej. Czynności te odnoszą się do określenia właściwego zabezpieczenia pożarowego budynku oraz ewentualnego określenia zagrożenia pożarowego jakie występuje.

  Przedmiotowa ocena stanu ochrony przeciwpożarowej, może zostać wykonana przed zapowiedziana kontrolą organów Państwowej Straży Pożarnej, w celu stwierdzenia aktualnego stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku. 

  W trakcie sporządzania dokumentacji z kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej sprawdzamy czy osoba władająca budynkiem, obiektem budowlanym i/lub terenem zapewniła ochronę przeciwpożarową, polegającą na:

  • - przestrzeganiu przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • - wyposażeniu budynku, obiektu budowlanego i/lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • - zapewniła konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • -zapewniła osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  • - przygotowała budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznała pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • - ustaliła sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

  W przypadku stwierdzenia występowania nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przygotowujemy tzw. “program naprawczy” w celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pożarowego.

   

   
 • Normatyw rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i znaków bezpieczeństwa Open or Close

   

  Oferujemy Państwu kompleksowe wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy oraz znaki ewakuacyjne i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

  Na podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. r. 2010 Nr 109, poz. 719) obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne i znaki bezpieczeństwa spełniające wymagania Polskich Norm.

  Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Znaki bezpieczeństwa powinny wskazywać miejsca i urządzenia szczegółowo opisane w ww. rozporządzeniu. Zapraszamy do złożenia zapytania.

 • Opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej Open or Close

   

  Osoba prawna władająca budynkiem, obiektem budowlanym i/lub terenem, zobowiązana jest za zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pożarowego. Zobowiązana jest zapobieżeniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, poprzez zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru.


  Sporządzane przez nas opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają w głównej mierze za zadanie ułatwienie wykonania przez właściciela, zarządcę lub użytkownika (względnie od podpisanej umowy cywilno – prawnej w tym zakresie), obowiązku spełnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego i/lub terenu. Odnoszą się one do przeanalizowana stanu istniejącego budynku w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


  Ewentualne wskazanie nieprawidłowości w celu dostosowania budynku, obiektu budowlanego i/lub terenu, do właściwego - akceptowalnego stanu bezpieczeństwa pożarowego.


  Ponadto w sporządzonej opinii, odnosimy się do wykonania szczegółowej analizy warunków techniczno – budowlanych z zakresu ewakuacji, występujących w budynkach istniejących w celu sprawdzenia czy dają one podstawę do stwierdzenia występowania warunków zagrażających życiu ludzi.


  W przypadku zakwalifikowania budynku jako zagrażający życiu ludzi, przedstawiamy szereg czynności, zmierzających do wyeliminowania tego stanu i doprowadzenia do właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynku. Natomiast w przypadku, gdy jest to niemożliwe - wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w celu o ubieganie się w Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwo od obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

   

 • Projekty systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych Open or Close

   

  Oferujemy Państwu wykonywanie projektów dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  Zajmujemy się opracowywaniem projektów branżowych dotyczących:
  Wentylacji grawitacyjnych klatek schodowych oraz pasaży
  Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych
  Systemów Sygnalizacji Pożarowej
  Awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
  Systemów detekcji gazów wybuchowych i trujących

   

  Dzięki doświadczeniu oraz współpracy w wieloma firmami oferującymi sprzęt służący ochronie przeciwpożarowej dostarczamy Państwu kompleksowe, ekonomiczne rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb już na etapie projektu budowlanego. Zapraszamy do współpracy.

   

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej Open or Close

   

  Na specjalne życzenie zleceniodawcy określamy warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych lub terenów. Sporządzona dokumentacja przydatna jest to zapewnienia właściwego, wymaganego przepisami stanu bezpieczeństwa pożarowego.

  Warunki ochrony przeciwpożarowej odnoszą się do wykonania analizy i porównania stanu istniejącego obiektu budowlanego z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie i określają:

  powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;
  odległość od obiektów sąsiadujących;
  parametry pożarowe występujących substancji palnych;
  przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;
  kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;
  ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
  podział obiektu na strefy pożarowe;
  klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;
  warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
  sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;
  dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;
  wyposażenie w gaśnice;
  zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
  drogi pożarowe.


  Sporządzona analiza warunki ochrony przeciwpożarowej przydaje się do określania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeanalizowania możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku lub dokonania procesu inwestycyjnego w zakresie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego.

   

 • Szkolenia przeciwpożarowe Open or Close

   

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz nabycia praktycznej umiejętności zachowania się na wypadek pożaru. Zajęcia odbywają się w formie zajęć teoretycznych i praktycznego ćwiczenia z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego (np. użycia gaśnic) i polegają przede wszystkim na zapoznaniu uczestników z:

  źródłami powstania pożarów i sposobów rozprzestrzeniania się pożarów
  zagrożeniami ludzi i pracowników w przypadku pożaru
  zasadami zapobiegania możliwości powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia
  czynnościami zabronionymi oraz zasadami postępowania z materiałami niebezpiecznymi pożarowo
  zasadami zabezpieczania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych
  obowiązkami osób nadzorujących prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
  obowiązkami wykonawcy prac pożarowo niebezpiecznych
  zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru, wybuchu lub awarii
  organizacji i zasad prowadzenia ewakuacji
  znakami bezpieczeństwa i znakami ewakuacji
  zabezpieczeniami przeciwpożarowymi
  rodzajami podręcznego sprzętu gaśniczego
  zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego

  Koszt szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika uzależniony jest od ilości wszystkich szkolonych osób.

   

 • Plany ewakuacyjne Open or Close

   

  Oferujemy sporządzenie planów ewakuacyjne wraz z rozmieszczeniem sprzętu przeciwpożarowego oraz zaznaczenia wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego budynku elementów jego wyposażenia. Wyznaczamy drogi ewakuacyjne i opiniujemy zgodność rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego zgodnie z wymaganiami. Aby wykonać plany wymagane są rzuty kondygnacji budynku. W przypadku braku rzutów budynku wykonujemy je od podstaw. Cena wykonania usługi uzależniona jest od wielkości obiektu, liczby kondygnacji a także jakości dostarczonych rzutów kondygnacji.

   

 • Nadzór prewencyjny Open or Close

   

  PPOŻ wychodząc naprzeciw potrzebom rynku proponuje Państwu przejęcie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej administrowanych przez Państwa obiektów, co ma na celu ograniczenie kosztów związanych z zatrudnianiem pracownika za to odpowiedzialnego.

   

  Zakres usług obejmuje kompleksowe działania mające na celu spełnienie wymagań dotyczących zapewnieniu uregulowań prawnych w stosunku do wymagań przeciwpożarowych, do których zaliczają się kontrole stanu ochrony przeciwpożarowej, prowadzenie niezbędnej dokumentacji, szkolenia pracowników oraz nadzór nad urządzeniami przeciwpożarowymi.

   

  Koszty nadzoru prewencyjnego związane są z charakterystyką pożarową obiektu, ilością pracowników oraz sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej i jego typowi.

   

 • Instrukcje technologiczno - ruchowe Open or Close

   

  Instrukcja technologiczno - ruchowa to dokument z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy a także ryzyka procesowego. Podstawą prawną jego opracowania jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 81/1991 poz. 351 z późniejszym zmianami).

  Dokument ten opracowywany jest na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) (podstawa prawna) oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, Polskich Norm oraz dokumentacji technicznej obiektu dla którego jest on tworzona.


  Instrukcja technologiczno - ruchowa powinna zawierać warunki techniczno – budowlane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, charakterystykę występujących procesów technologicznych, wykaz materiałów niebezpiecznych pożarowo stosowanych w procesach produkcyjnych, listę instalacji i urządzeń stwarzających ryzyko wystąpienia awarii, wyposażenie zakładu w urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej wraz ze sposobem przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych, ustalenia porządkowe dotyczące zapobieganiu możliwości powstania pożaru, zasady przeprowadzania ewakuacji i organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych oraz część graficzną.


  PPOŻ zapewni Państwu wykonanie Instrukcji technologiczno - ruchowej zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz dobrą praktyką inżynierską. Kładziemy nacisk na funkcjonalność dokumentacji, która stanowić ma vademecum bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Do profesjonalnego wykonania Instrukcji niezbędna jest wizja lokalna w obiekcie oraz dostęp do odpowiednich dokumentów.


  Koszt wykonania Instrukcji Technologiczno Ruchowej uzależniony jest od czynników takich jak:
  wielkość obiektu
  dostępu do dokumentów: projektu budowlanego, wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – jeżeli istnieje, karty z pięcioletniej okresowej kontroli i oceny stanu technicznego obiektu, rzutów kondygnacji, dokumentacji dotyczącej konserwacji sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej, wewnętrznych procedur bezpieczeństwa – jeżeli istnieją
  stopnia skomplikowania procesów produkcyjnych

  Wstępna wycena może odbyć się już po podaniu szczątkowych informacji na temat obiektu przy wykorzystaniu formularza kontaktowego lub przez telefon. Zapraszamy do współpracy!

   

 • Ekspertyzy techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej Open or Close

   

  Ekspertyzy techniczne sporządzane są na zlecenie inwestora, w celu uzyskania odstępstwa od wymagań obowiązujących przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów techniczno – budowlanych.


  Prawidłowo opracowana ekspertyza techniczna przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, ponadto może doprowadzić do oszczędności środków finansowych inwestora poprzez dobranie stosownych rozwiązań techniczno – budowlanych w zakresie realizacji inwestycji.


  Sporządzamy ekspertyzy techniczne zgodnie z “Procedurami organizacyjno – technicznymi w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno – budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” określonymi przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej z października 2008 r.


  Zasadniczym celem ekspertyzy technicznej jest dokonanie szczegółowej analizy warunków ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy przedstawione zostaną wymagania określonych przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, których spełnienie w analizowanym budynku nie są możliwe do wykonania z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposób spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, który w ocenie autorów ekspertyzy nie pogorszy warunków ochrony przeciwpożarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpożarowej, w tym: warunki techniczno-budowlane budynku, warunki ewakuacji oraz warunki instalacyjne wpływające na bezpieczeństwo pożarowe.


  W ekspertyzie technicznej przedstawione są rozwiązania wskazane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego (w zależności od potrzeb), wraz z zaproponowaną koncepcją bezpieczeństwa, które spełniają obowiązujące warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym. Zapewnią akceptowalny tzw. minimalny poziom bezpieczeństwa, zarówno dla jego użytkowników jak również ekip ratowniczych oraz zostaną uzgodnione z miejscowym wojewódzkim komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

   

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego Open or Close

   

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi dokument opracowywany indywidualnie dla danego obiektuw którym właściciel,zarządca lub użytkownik zobowiązany jest szczegółowo określić obowiązujące w nim warunkiochrony przeciwpożarowejwynikające z przeznaczenia obiektu.


  Podstawą prawną wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego opracowywana jest dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, pełniących funkcje użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wybuchem, lub:


  kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000m3,
  kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3,
  powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000m3.


  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, lub w przypadku zamian sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.


  Cena opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego ustalana jest indywidualnie. Koszt wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zależy od następujących czynników:


  Czy instrukcja była już kiedyś opracowywana dla obiektu?
  Czy Instrukcja ma dotyczyć nowo budowanego obiektu czy też istniejącego?
  Czy w obiekcie występują strefy zagrożenia wybuchem?
  Jaka jest wielkość budynku (powierzchnia użytkowa/kubatura)?
  Jaka jest wysokość obiektu/ liczba kondygnacji?
  Czy jest dostępny projekt budowlany wraz z rysunkami/rzuty kondygnacji - wersja papierowa/elektroniczna?


  PPOŻ oferuje Państwu profesjonalne wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

   

.