PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Instrukcje technologiczno - ruchowe

Instrukcja technologiczno - ruchowa to dokument z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy a także ryzyka procesowego. Podstawą prawną jego opracowania jest Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 81/1991 poz. 351 z późniejszym zmianami).

Dokument ten opracowywany jest na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) (podstawa prawna) oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, Polskich Norm oraz dokumentacji technicznej obiektu dla którego jest on tworzona.


Instrukcja technologiczno - ruchowa powinna zawierać warunki techniczno – budowlane dotyczące ochrony przeciwpożarowej, charakterystykę występujących procesów technologicznych, wykaz materiałów niebezpiecznych pożarowo stosowanych w procesach produkcyjnych, listę instalacji i urządzeń stwarzających ryzyko wystąpienia awarii, wyposażenie zakładu w urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej wraz ze sposobem przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych, ustalenia porządkowe dotyczące zapobieganiu możliwości powstania pożaru, zasady przeprowadzania ewakuacji i organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych oraz część graficzną.

PPOŻ zapewni Państwu wykonanie Instrukcji technologiczno - ruchowej zgodnie z najnowszymi wytycznymi oraz dobrą praktyką inżynierską. Kładziemy nacisk na funkcjonalność dokumentacji, która stanowić ma vademecum bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Do profesjonalnego wykonania Instrukcji niezbędna jest wizja lokalna w obiekcie oraz dostęp do odpowiednich dokumentów.


    Koszt wykonania Instrukcji Technologiczno Ruchowej uzależniony jest od czynników takich jak:

  • wielkość obiektu,
  • dostępu do dokumentów: projektu budowlanego, wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – jeżeli istnieje, karty z pięcioletniej okresowej kontroli i oceny stanu technicznego obiektu, rzutów kondygnacji, dokumentacji dotyczącej konserwacji sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej, wewnętrznych procedur bezpieczeństwa – jeżeli istnieją,
  • stopnia skomplikowania procesów produkcyjnych.
Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP