PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Osoba prawna władająca budynkiem, obiektem budowlanym i/lub terenem, zobowiązana jest za zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa pożarowego. Zobowiązana jest zapobieżeniu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, poprzez zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom oraz tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru.

Sporządzane przez nas opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają w głównej mierze za zadanie ułatwienie wykonania przez właściciela, zarządcę lub użytkownika (względnie od podpisanej umowy cywilno – prawnej w tym zakresie), obowiązku spełnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, obiektu budowlanego i/lub terenu. Odnoszą się one do przeanalizowana stanu istniejącego budynku w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


Ewentualne wskazanie nieprawidłowości w celu dostosowania budynku, obiektu budowlanego i/lub terenu, do właściwego - akceptowalnego stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Ponadto w sporządzonej opinii, odnosimy się do wykonania szczegółowej analizy warunków techniczno – budowlanych z zakresu ewakuacji, występujących w budynkach istniejących w celu sprawdzenia czy dają one podstawę do stwierdzenia występowania warunków zagrażających życiu ludzi.

W przypadku zakwalifikowania budynku jako zagrażający życiu ludzi, przedstawiamy szereg czynności, zmierzających do wyeliminowania tego stanu i doprowadzenia do właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego budynku. Natomiast w przypadku, gdy jest to niemożliwe - wykonanie ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w celu o ubieganie się w Państwowej Straży Pożarnej o odstępstwo od obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP