PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

PPOŻ sp. z o.o.

ul. Kraszewskiego 5

63-210 Żerków

+48 50 222 32 12

kontakt@ppozpoznan.pl

Ochrona przeciwpożarowa

Przygotowanie budynków do odbioru poinwestycyjnego

Zgodnie z wymaganiami art. 56 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. z późniejszymi zmianami), inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, m.in. Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Państwowa Straż Pożarna, zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Dobrze zaprojektowany obiekt budowlany pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz właściwie wykonana budowa, umożliwi szybkie zakończenie procesu inwestycyjnego i dalsze bezpieczne użytkowanie budynku.


Przeprowadzamy wizję lokalną obiektu budowlanego, sprawdzamy dokumentację projektową, aprobaty techniczne i/lub certyfikaty zgodności elementów budowlanych oraz urządzeń przeciwpożarowych oraz sprawdzamy dokumentację z badań tzw. „rozruchowych” urządzeń przeciwpożarowych w celu stwierdzenia wykonania inwestycji zgodnie z zamierzeniem projektowym.

Na specjalne życzenie zleceniodawcy, możemy prowadzić stały, merytoryczny nadzór budowlany podczas całego procesu inwestycyjnego. Możemy uczestniczyć w czynnościach kontrolno – rozpoznawczych z zakresie ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną, w celu wypracowania wspólnego stanowiska, pozytywnego dla inwestora.

Podążamy za zmianami w branży pożarniczej i nieustannie podnosimy jakość naszych usług.
Seveso

Zakłady dużego ryzyka ZDR

Zakłady zwiększonego ryzyka ZZR

Systemy bezpieczeństwa

Instalacje i systemy przeciwpożarowe

Szkolenia

Szkolenie ATEX Szkolenie PPOŻ

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Copyright © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PPOŻ | PROJEKT REALIZACJA DP